UVsun

UV-C pathogen inactivating     Different types of UV rays    EMF shielding    About  

Екраниране от външни електромагнитни полета (EMF)

В настоящата пандемия, предизвикана от новооткрития коронавирус, има остра нужда от иновационни технически и организационни мерки, за да работят хората в обичайния си ритъм, но без да са изложени на риск от заразяване. Новите технологии за безопасност вече променят бизнес практиките, както и живота на всички. В масова употреба са различни химически дезинфектанти. Те не винаги са ефективни, защото не могат непрекъснато да се ползват. Освен това, течните и сухите дезинфектанти нерядко предизвикат алергии, локални инфекции и други неблагоприятни въздействия върху хората. Затова са необходими иновативни подходи, както патентовани персонални термо-електрически UV-C стерилизаторри, така и колективни. Двата вида подходи следва да са подходящо координирани, за да се получи синергичен ефект от действието им.

Колективните технически мерки включват превантивна защита на помещения и сгради с хора. Това са различни начини за екраниране на външни електромагнитни полета. Прозрачни екраниращи отражателни пана за стъкла (или самите стъкла) служат и за насочване на допълнителна светлина върху первазни фотоволтаици на фасадите на сгради. Както и подходящо комбинирани фасадни покрития от фотоволтаици и отражатели. Екранирането не е лечение, но е единственото възможно, за да поддържаме имунната си защита, която естествено противодейства на корона вируса. За сега няма, нито лекарство, нито ваксина за него, нито се очакват в близко бъдеще.

Проектите за разработените екраниращи прозоречни пана са с официална патентна експертиза за световна новост от компетентния орган Патентното ведомство. Те имат и допълнителни функции за подпомагане на фотоелектрогенерация, шумо и топлоизолация и др..

Световна патентна новост за персонално екраниране чрез дрехи, шапки, одеала .. предпазващи от електромагнитни полета с комфортно термо подгряване и за сухо топлинно 70 градуса стерилизиране от патогени изтеглете от ТУК

Ръчен - настолен сух стерилизатор с ултравиолетови UV-C лъчи светодиоди / световна патентна новост ВИЖТЕ НА

Вижте нашия Интернет портал за зелени патентни иновации на http://tonchev.space

Collective technical measures include preventive protection of premises and buildings with people. These are different ways to shield external electromagnetic fields. Transparent shielding reflective panels for glass (or the glass itself) are also used to direct additional light on the sill photovoltaics on the facades of buildings. As well as suitably combined facade coatings of photovoltaics and reflectors. Shielding is not a cure, but it is the only way to maintain our immune defenses, which naturally counteract the coronavirus. For now, there is no cure or vaccine for it, nor are they expected in the near future.

A short project presentation can download here !

HOME

 

**********************************************************

2020 Copyrights by I. Florin

gts@mail.bg  +359 876 403 727

 

The site is under reconstruction ...

 

http://www.free-counter-plus.com